Projects

17.07.2023г.
Избор с публична покана
Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG-RRP-3.004-1455-С01 по проект „Технологична
модернизация в предприятието“, публикуваме
Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:
Внедряване на ERP система за организиране и управление на доставки, продажби и производство
– 1 бр.
Краен срок за приемане на офертите: 24.07.2023г.
Пакета документи може да изтеглите тук.
Проект BG-RRP-3.004-1455-С01 „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от
Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.
“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мони МГ ООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и СНД- ГД ЕФК“